Zo werkt het

Inleiding

Energie Coöperatie Oldemarkt U.A. wekt voor haar leden elektrische energie op met een zonne-installatie op het industrieterrein ‘De Boterberg’ in Oldemarkt.

Als hiervoor voldoende belangstelling bestaat, zal de ontwikkeling van een tweede tranche worden opgestart. Die panelen kunnen bijvoorbeeld op het dak van een bedrijfsgebouw of op een ander braakliggend gedeelte van het industrieterrein worden geplaatst.

Hoe werkt het?

De Energie Coöperatie Oldemarkt U.A. (ECO) verzorgt de aanschaf, montage, het beheer, het onderhoud, de verzekering van de zonne-installatie op een geschikte locatie, regelt de aansluiting op het elektriciteitsnet en sluit contracten af voor het onderhoud van de installatie en de verkoop van de opgewekte elektriciteit. Ook verzorgt ECO de administratie en organiseert zij informatiebijeenkomsten en de jaarvergaderingen voor de leden.

Alle leden betalen éénmalig een bedrag voor de aanschaf van de zonne-energie installatie door de aankoop van deelnamecertificaten van elk 100 Wattpiek (Wp).
Met dit bedrag wordt de voorbereiding, de aanschaf, de montage en de aansluiting en de inbedrijfstelling van de installatie betaald. De zonne-installatie is eigendom van ECO en haar leden zijn samen ‘eigenaar’ van de coöperatie; elk lid heeft één stem. De leden beslissen over te maken keuzes en kiezen jaarlijks nieuwe bestuursleden.

Kosten voor bijvoorbeeld het onderhoud, de verzekering, huur van de locatie worden gedurende de gehele looptijd van 15 jaar betaald uit de opbrengsten van de verkoop van de opgewekte elektrische energie (kWh). Indien aan het eind van de looptijd geld in kas resteert, wordt dit uitgekeerd aan de deelnemers van het project.

Alle inkomsten komen ten goede aan het project. De (bestuurs)leden zetten zich vrijwillig in voor het project. Zij ontvangen geen vergoeding.

De investering van de leden wordt in circa 8 jaar terugverdiend via de subsidie die door de energie -leverancier jaarlijks achteraf op de jaarafrekening wordt verrekend. Het rendement over de looptijd van 15 jaar bedraagt meer dan 6,5 %. Er wordt gebruik gemaakt van de ‘Regeling Verlaagd Tarief’ van de overheid, de zogenaamde Postcoderoosregeling (PCR-regeling).

De PCR-regeling komt in het kort neer op de teruggave van de belasting van ca. € 0,12 per kWh op de opgewekte energie gedurende de looptijd van 15 jaar.
Voor meer informatie wordt verwezen naar: PCR-regeling.

Energie afnemen bij Energie VanOns

Het businessmodel van de energiecoöperatie gaat er van uit dat alle leden hun energie (gas en elektriciteit) afnemen bij de energieleverancier waar de door ECO opgewekte energie aan wordt geleverd/verkocht.

ECO is, na zorgvuldige voorselectie, een samenwerking aangegaan met de coöperatie “Energie VanOns”. Het is de bedoeling dat alle leden voor hun energie (elektriciteit en gas) naar deze coöperatie overstappen. Meer informatie op: Energie VanOns

Met hoeveel certificaten kan ik meedoen?

U rekent eenvoudig uit met hoeveel certificaten van 100 Wp u wilt / kunt meedoen: Deel uw verwachte jaarlijkse elektriciteitsverbruik door 90 en rond het getal af naar beneden. Dit is het aantal certificaten waarmee u maximaal voordeel van de subsidieregeling kunt behalen.

Rekenvoorbeeld:
U wilt meedoen met het voor de postcoderegeling optimale aantal certificaten. Bij een jaarlijks elektriciteitsgebruik van 2700 kWh is het aantal certificaten (2700 / 90 =) 30 certificaten. De kosten van één certificaat is afhankelijk van de kosten van de installatie en kan daarom pas definitief worden vastgesteld na de bouw van de installatie. Er is uitgegaan van een bedrag voor de investering van € 85,- per certificaat. Met 30 certificaten is de eenmalige investering (30 x € 85,- =) € 2.550,-.
De jaaropbrengst is afhankelijk van het aantal zonne-uren, de degradatie van de panelen e.d. De opbrengst bedraagt gemiddeld (2700 kWh x € 0,12=) € 324,- per jaar. Dit bedrag wordt door onze gezamenlijke energieleverancier jaarlijks achteraf terugbetaald. Na 15 jaar is het totaal terugbetaalde bedrag ca € 4.860,-. Daarbij komt nog een deel van het restkapitaal uit de exploitatie.

De terugverdientijd is daarmee 7,5 tot maximaal 8 jaar en het rendement per jaar over de looptijd van 15 jaar bedraagt op jaarbasis meer dan 6,5 %. Deelnemers kunnen meer certificaten kopen dan hun jaargebruik van elektriciteit. Voor dit deel geldt geen belastingvoordeel en daarmee gaat het rendement en terugverdientijd van het totale pakket certificaten dus omlaag.

Memorandum AFM

Ecoop, het bureau dat ons in de aanloop van het eerste project heeft geadviseerd en begeleid, heeft voor ECO een melding gedaan bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Deze melding gaat vergezeld gaan van een memorandum waarin alle financiële aspecten en risico’s voor de investeerders staan vermeld. De melding wordt door de AFM als kennisgeving aangenomen en wordt pas actueel als er in de loop van de tijd problemen zouden ontstaan.

Het memorandum geeft een goed overzicht van alle financiële aspecten van deelname aan een energiecoöperatie. Het memorandum is in te zien via: Memorandum.

  Meer informatie nodig?

Als u wilt deelnemen, wordt dan lid van onze coöperatie. Neem daarvoor contact op met onze secretaris: secretaris@ecoldemarkt.nl.
Bij vragen kunt u ook contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar: info@ecoldemarkt.nl.

Het is niet meer mogelijk om in te schrijven voor deelname aan de eerste tranche. Iedereen die zich nu opgeeft wordt op een wachtlijst geplaatst. Als er voldoende belangstelling is voor een uitbreiding van het aantal panelen wordt een tweede tranche opgestart.