ANBI gegevens

ANBI gegevens

1. De naam
Energie Coöperatie Oldemarkt U.A.
Gevestigd te Oldemarkt, Gemeente Steenwijkerland
KvK nummer: 70862982
Bankrek.nr: NL86 TRIO 0338 861 297

2. RSIN nummer
RSIN nummer: 8584.89.326

3. Contactgegevens
Secretariaat:
Marius Roel
De Hornlanden 5
8375 GJ Oldemarkt
Tel: 0624 529 626

4. Doelstelling volgens de regelgeving van de instelling
De doelstelling volgens artikel 2 sub 1 van de Akte van Oprichting:

De coöperatie heeft als doel bij te dragen aan de verduurzaming van het
energiegebruik in de samenleving. Met dit doel voorziet de coöperatie in de
stoffelijke behoeften van haar leden krachtens overeenkomsten, met hen
gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden
uitoefent of doet uitoefenen.

5. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling
Verwezen wordt naar de Akte van oprichting

6. De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders van de instelling.
Hans Schiphorst (voorzitter), Sjoerd Bakker (penningmeester), Marius Roel (secretaris)
Overige bestuursleden: Hans de Lange en Henk Plat

7. Het beloningsbeleid van de instelling
Bestuurders ontvangen geen beloning.
De organisatie heeft geen medewerkers in dienst.

8. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit van de instelling (jaarverslag)
Bijlagen: ntb

9. De balans en/of staat van baten en lasten, met toelichting
Bijlagen: ntb