Geschiedenis

Initiatief

Het doel van de de Energie Coöperatie Oldemarkt -het gezamenlijk en voordelig zonne-energie opwekken- kan op deze manier worden bereikt tegen lagere kosten. Dit betekent dat de ECO samen met de gemeente Steenwijkerland een nieuwe stap zet die nóg meer inwoners van Oldemarkt de kans biedt om gebruik te maken van de voordelen van duurzame energie.

Bij de oprichting van ECO is in het eerste kwartaal 2018 hebben ruim 40 mensen de intentieverklaring getekend om mee te doen; samen goed voor circa 360 hoogwaardige panelen. Inmiddels telt ECO 41 leden, die samen een zonne-installatie gaan bouwen met een opbrengst van ruim 108.000 kWh per jaar.

ECO heeft uit handen van wethouder Oene Akkermans een startsubsidie van de gemeente Steenwijkerland ontvangen, waarmee de aanloopkosten voorlopig kunnen worden betaald zonder dat aan de aspirant-leden direct een vergoeding moet worden gevraagd.

Door het bestuur is geïnventariseerd waar de panelen zouden kunnen worden geplaatst. De beste optie leek een dak van de voormalige drukkerij aan de Weerdijk in Oldemarkt. Er waren al vergevorderde gesprekken met eigenaar van het dak en er waren al installateurs en energieafnemers/leveranciers geselecteerd, toen -op het laatste ogenblik- bleek dat de constructie van het dak zonder dure aanvullende maatregelen niet sterk genoeg is.

Vervolgens is, met unanieme instemming van de aspirant-leden, besloten een andere locatie te zoeken. Hierbij kwam al snel de mogelijkheid voor ‘Zon op de grond’ weer in beeld.

Samenwerking met de gemeente Steenwijkerland

In de voorbereiding heeft elke twee weken overleg plaatsgevonden met de Gemeente Steenwijkerland. Tijdens dit overleg is het verloop van alle gezamenlijke acties besproken. De intensieve samenwerking met de gemeente is zeer voorspoedig verlopen.

Voor het terrein waar het zonnepark zal worden gebouwd is een omgevingsvergunning afgegeven. Op de vergunning is één bezwaar binnengekomen. Op 17 december 2018 heeft de onafhankelijke bezwarencommissie het bezwaar in behandeling genomen. Het bezwaar is afgewezen.

Ontwerp en aanbesteding

Voor het ontwerp is door de gemeente samen met ECO het bureau ‘TB Noord Advies’ geselecteerd. Gezamenlijk met dit bureau en met de gemeente is een ontwerp voor het zonnepark gemaakt, waarbij het aantal panelen, de plaatsing en oriëntatie van de zonnepanelen is geoptimaliseerd. Er zijn drie varianten gemaakt, waaruit de opstelling met de Zuidwest-oriëntatie is gekozen. Opmerking: Deze opstelling wijkt af van de eerder gepresenteerde opstelling tijdens de informatieavond bij Stalhouderij Zwaan. Met de huidige Zuidwest-oriëntatie is een efficiëntere opstelling ontstaan.De installatie zal bestaan uit 16 rijen van 85 x 3 panelen.

Twee rijen (aan zijde van stalhouderij Zwaan) zijn bestemd voor ECO. Voor het op te wekken vermogen is op basis van eerdere inventarisatie 117.000 Wp voor ECO bestemd.  

Voor de gemeente Steenwijkerland zijn 14 rijen geprojecteerd, met een totaal vermogen van ruim 1.000.000 Wp. Het definitieve ontwerp is eerste kwartaal 2019 afgerond. Er is een bestek/offerte-aanvraag opgesteld op basis waarvan installateurs medio maart 2019 een prijsaanbieding hebben gemaakt.
Uit de aanbieders is Tenten Solar uit Lichtenvoorde geselecteerd. In juli 2019 is opdracht verstrekt voor de uitvoering.

Ecologische terreininrichting

In het ontwerp wordt bij de terreininrichting zo veel mogelijk rekening gehouden met biodiversiteit. Door ECO zijn voorstellen gedaan voor de terreininrichting:
Er is ca 4.000 m2 beschikbaar voor inzaaien van een rijk bloemenmengsel, ook in de strook langs de Eekstraat. De bestaande boomsingels met fraaie inheemse struiken wordt zoveel mogelijk in stand gehouden. De hoge bomen in de houtwal aan de zuidwestkant worden vanwege de schaduwwerking deels afgezet en deels geknot, afhankelijk van de grootte en de soort. Aan de kant van Stalhouderij Zwaan wordt tegen het hek klimop aangeplant Er wordt een amfibieën-poel aangelegd en er zijn verschillende nestkasten en twee insectenhotels geplaatst.

Voor meer informatie zie TERREININRICHTING