Nieuws 2018

10 december 2018: Het Gaat nu echt gebeuren!

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Hoog tijd dus om iedereen weer te informeren over de vorderingen in de voorbereiding voor de bouw van ons duurzame zonnepark op De Boterberg.
Het wordt ook tijd dat de (aspirant)leden van ECO zelf stappen gaan zetten. Er moet binnenkort worden vastgesteld hoe groot het aandeel van de afzonderlijke leden definitief gaat worden en we moeten de komende tijd gaan overstappen naar onze gemeenschappelijke energieleverancier. Meer informatie hierover staat in onze nieuwsbrief nr. 10.

26 september 2018: De Vierde informatiebijeenkomst over de voortgang

Op woensdag 26 september vond in MFC Dalzicht alweer de vierde informatiebijeenkomst plaats voor alle aspirant-leden en voor belangstellenden van ECO. In de periode vanaf 6 juni is er veel gebeurd. Zo is er een archeologisch onderzoek uitgevoerd en is er overleg geweest met de Welstandscommissie. In augustus is de omgevingsvergunning aangevraagd en inmiddels is de vergunning verleend. Momenteel vindt twee wekelijks overleg plaats met de gemeente over de technische randvoorwaarden van de installatie, de gebruikersovereenkomst voor ECO etc. Na afloop waren er een aantal vragen van de aanwezigen. Het verslag van de bijeenkomst is te lezen in onze nieuwbrief nr. 9.

31 juli 2018: Aanvraag omgevingsvergunning ingediend en 21 augustus Vergunning verleend

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend en inmiddels gepubliceerd in de gemeentelijke berichten. Bijgaand een foto van de ingekomen aanvragen in de Steenwijker Courant. Verwacht wordt dat de vergunningsprocedure acht weken in beslag zal nemen. De voorbereidingen hadden nog heel wat voeten in de aarde. Maar inmiddels lijkt niets de bouw van een kleinschalig zonnepark, met ruimte voor ten minste 400 panelen voor de leden van ECO, meer in de weg te staan.

Op 21 augustus is de omgevingsvergunning verleend. Er is één bezwaar ingekomen. Dit heeft geen opschortende werking en naar verwachting zal het bezwaar niet ontvankelijk worden verklaard.

10 juni 2018: ECO overhandigt resultaten bewonersconsultatie aan wethouder Oene Akkerman

De bevindingen van de bewonersconsultatie op de ECO-voorlichtingsavond van 6 juni zijn op 10 juni door middel van een pamflet aangeboden aan de wethouder Oene Akkerman. De overhandiging van het pamflet vond plaats op het terrein waar het zonnepark zal worden gebouwd.

De tekst op het pamflet luidt:
OLDEMARKT GAAT VOOR ZONNEPARK
Bevindingen van bewonersconsultatie
Op woensdag 6 juni j.l. werden de inwoners van Oldemarkt door de Energie Coöperatie Oldemarkt bijgepraat over het plan om op bedrijventerrein de Boterberg een kleinschalig zonnepark te realiseren. Iedere inwoner van Oldemarkt had voor deze bijeenkomst een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Op de informatieavond -die op de beoogde locatie was georganiseerd- werd na een korte inleiding (waarom hier?, waarom niet op een dak? wat is de omvang?) aan de hand van een virtual-reality presentatie én door middel van een korte rondgang langs het beoogde terrein een beeld geschetst van het plan. Aan het einde van de bijeenkomst werden alle aanwezigen expliciet gevraagd naar hun standpunt. De mening van de aanwezigen was unaniem: “dit is een wenselijke ontwikkeling, wij staan hier als inwoners van Oldemarkt achter”. Daarbij werd nog een aantal nuttige tips gegeven waar het bestuur van de Energie Coöperatie Oldemarkt aandacht aan zal schenken.

Deze actie heeft geleid tot een interview en artikel bij RTV Oost en een artikel in de Steenwijker Courant.

6 juni 2018: Voorlichtingsavond ‘Zon op de Grond’ was succes

Op 6 juni heeft ECO een voorlichtingsavond georganiseerd om aan de inwoners van Oldemarkt uit te leggen wat de plannen inhouden voor een kleinschalig zonnepark op de Boterberg. De avond vond plaats direct naast de beoogde locatie aan de Eekstraat, in de Stalhouderij van de familie Zwaan.  Alle inwoners van Oldemarkt hadden hiervoor een persoonlijke uitnodiging gekregen. Ondanks het mooie weer waren ruim veertig belangstellenden aanwezig. Na de inleiding konden de belangstellenden een kijkje nemen op het terrein en was er gelegenheid voor het bekijken van een virtual-reality presentatie door Myrte van Heek van ROM3D.

Aan het einde van de bijeenkomst is aan alle aanwezigen expliciet gevraagd naar hun standpunt. De mening van de aanwezigen was unaniem positief: Met name de naaste buren zijn blij met het plan. Door de aanwezigen zijn een aantal vragen gesteld en suggesties gegeven. ECO neemt de suggesties graag mee in de uitwerking van de plannen. Voor een meer uitgebreid verslag van de avond wordt verwezen naar Nieuwsbrief nr. 6.

ECO trekt met dit plan de nodige aandacht in de media. In de Steenwijker courant en in de Stentor zijn naar aanleiding van de informatieavond van 6 juni jl. leuke artikelen gepubliceerd. In de Stentor van 28 mei stond een positief artikel met de kop: ‘Toeval helpt een handje bij komst van zonnepark’. Er stond ook een leuk interview in de Steenwijker Courant van 28 mei met de kop ‘Dan maar zon op de grond’  voorzien van een mooie overzichtsfoto van het terrein.

Medio maart 2018: Beslissing … ZON OP DE GROND

ECO heeft de afgelopen tijd veel stappen gezet om in Oldemarkt gezamenlijk aan de slag te gaan met zonne-energie. Er is veel belangstelling: de aspirant-leden en het bestuur zitten dan ook vol (zonne)-energie om alle stappen te zetten die nodig zijn om tot realisatie te komen. De plannen en alle rekensommen waren eind april helemaal klaar, de contracten konden feitelijk worden ondertekend. Toen bleek uit de definitieve sterkteberekening dat het dak, waarop de zonnepanelen zouden worden geplaatst, niet sterk genoeg is.

Bij de zoektocht naar een andere locatie kwam de mogelijkheid voor ‘Zon op de grond’ weer in beeld. ECO kan, samen met de gemeente Steenwijkerland, een klein zonnepark van ca 1,5 Ha realiseren op een deel van de braakliggende stukken grond op industrieterrein De Boterberg.
Binnen dat zonnepark ontstaat voldoende ruimte voor de huidige – en voor nieuwe deelnemers aan ECO. Het doel van de coöperatie -gezamenlijk en voordelig zonne-energie opwekken-  kan op deze manier worden bereikt tegen lagere kosten.
Dit betekent dat de ECO nu, samen met de gemeente Steenwijkerland, een nieuwe stap zet die nóg meer inwoners van Oldemarkt de kans biedt om gebruik te maken van de voordelen van duurzame energie.

26 februari 2018: De gemeente Steenwijkerland heeft aan ECO een check overhandigd van € 10.000,-.

Op 26 februari overhandigde wethouder Oene Akkerman een check van € 10.000,-. Dit maakt het mogelijk om onder meer de aanloopkosten voor de realisatie van de zonne-energie installatie te kunnen betalen. De gebeurtenis werd bijgewoond door een flink aantal deelnemers. Het heeft geleid tot de publicatie van onderstaand bericht in de media:

Voortvarende start Energie Coöperatie Oldemarkt wordt door gemeente Steenwijkerland beloond met startkapitaal
Vanaf oktober vorig jaar is er hard gewerkt aan de oprichting van een energie coöperatie met als doel om in Oldemarkt gezamenlijk een fors aantal zonnepanelen te plaatsen op het dak van één van de bedrijfsgebouwen op het bedrijventerrein de Boterberg. Er zijn inmiddels heel wat stappen gezet. Om dat te onderstrepen heeft wethouder Oene Akkerman namens de gemeente Steenwijkerland op maandag 26 februari j.l. een cheque ter waarde van € 10.000,- overhandigd aan Hans Schiphorst, voorzitter van de Energie Coöperatie Oldemarkt. Oene Akkerman gaf daarbij aan dat: “De transitie naar meer duurzame energie bij de gemeente Steenwijkerland hoog op de agenda staat. Om die reden ondersteunt het College van Burgemeester en Wethouders dit initiatief van harte. Fantastisch om te merken dat inwoners zelf ook het initiatief tot die transitie nemen. In Oldemarkt gebeurt dat in een tempo waar ik mijn petje voor afneem.