Veel gestelde vragen

Er worden aan ons regelmatig vragen gesteld over de voorwaarden van ECO en van de subsidieregelingen.
Op deze pagina antwoord op de meest gestelde vragen.

Telt mijn aandeel in ECO mee bij het bepalen van het energielabel van mijn eigen woning?
Deelname aan de postcoderoosregeling verhoogt helaas niet het energielabel van een woning. De website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zegt hierover het volgende: De opgewekte stroom moet ten goede komen aan de woning waarop de panelen zijn gesitueerd. Bij de postcoderoos liggen de panelen op een ander dak en wordt de opgewekte stroom direct verkocht en teruggeleverd aan het openbaar elektriciteitsnet. Om die reden mogen de postcoderoos zonnepanelen zelfs niet meegeteld worden bij het gebouw waarop ze zijn geplaatst.
Moet ik inkomstenbelasting betalen als ik een 'aanmerkelijk belang' in ECO heb?
Iemand heeft in de ogen van de Belastingdienst een ‘aanmerkelijk belang’ in een coöperatie als hij/zij, al dan niet tezamen met zijn/haar partner: - voor meer dan 5% van het totale vermogen van de coöperatie deelneemt (dat is uitgaande van totaal 400 panelen, deelname met meer dan 20 panelen). of - wanneer men is gerechtigd om ten minste 5% van de stemmen uit te brengen in de algemene vergadering van de coöperatie (dat is pas aan de orde bij een ledenaantal van kleiner dan 20 personen). Indien een lid van de coöperatie een ‘aanmerkelijk belang’ in de coöperatie heeft dan is dat lid 25% inkomstenbelasting (box 2) verschuldigd over - winst, zoals kan voorkomen bij een uitkering van dividend- of bij liquidatie of - winst (positief verschil tussen inkoop en verkoop) uit verkoop van het aandeel in de coöperatie.
Zolang de coöperatie geen winsten uitkeert en de participanten hun belang niet verkopen is dus geen inkomstenbelasting verschuldigd.
Hoe wordt de opbrengst verrekend?
De opgewekte elektriciteit wordt verkocht aan een gezamenlijke energieleverancier. ECO heeft gekozen voor Energie VanOns. De opbrengst van de verkoop (ca € 0,04 per kWh) gaat naar de coöperatie. Met dat geld worden kosten voor onderhoud, vervanging van kapotte onderdelen, de verzekering e.d. bekostigd. De leden krijgen jaarlijks via de afrekening van de energieleverancier ca € 0,12 per gebruikte kWh teruggestort op hun eigen rekening. Hiermee bedraagt de terugverdientijd, afhankelijk van de kosten van de installatie, ca 8 jaar en het rendement op de investering meer dan 6,5 %. De rendementsberekening is gebaseerd op een periode van 15 jaar; dit is de minimale levensduur van de installatie.
Wat gebeurt er bij verhuizing of overlijden?
. Bij verkoop van de woning kan het aandeel gewoon worden meeverkocht, alsof de panelen op het eigen dak liggen. . Bij verhuizing binnen de postcoderoos kan het aandeel in de coöperatie gewoon worden meegenomen. . Verkoop van het aandeel aan ‘derden’ binnen de postcoderoos is mogelijk, met instemming van de coöperatie. . Bij verkoop van certificaten wordt door ECO 100,- euro per transactie in rekening gebracht.
Is het plaatsen van panelen op (kleine) particuliere daken ook mogelijk?
Panelen van een coöperatie op meerdere kleine daken is duur vanwege het aantal aansluitingen op het net, beheer, onderhoud e.d. en daarom voor de coöperatie niet aantrekkelijk.
Wat zijn de voordelen van deelname in ECO boven bijvoorbeeld panelen op eigen dak?
Het grootste voordeel is de zekerheid over de investering. De salderingsregeling, die geldt voor panelen op eigen dak, zal tussen 2020 en 2023 door de regering worden aangepast en veel ongunstiger worden. Het belastingvoordeel van de PCR-regeling blijft 15 jaar van toepassing. Andere voordelen zijn: . er is geen aantasting van het uiterlijk van de woning . voordelig voor mensen met een dak dat ongunstig ligt . deelnemers lopen geen risico . en ECO ontzorgt.
Hoeveel panelen kan een deelnemer aanschaffen?
Deelnemers kunnen maximaal 100 certificaten aanschaffen tot een vermogen van 10.000 kWh. Omdat het voordeel van de teruggave energiebelasting (EB en ODE) alleen geldt voor de kWh’s voor eigen gebruik is het uit financieel oogpunt verstandig het aantal daartoe te beperken. Daarbij geldt de zogenaamde 5%-regeling. Bij een aandeel van meer dan 5% van de totale installatie, ziet de Belastingdienst dit als 'aanmerkelijk belang'. Dit heeft feitelijk geen gevolgen voor de hoogte van de inkomstenbelasting. Zie ook vraag over inkomstenbelasting bij aanmerkelijk belang elders op deze pagina.
Kunnen mensen met eigen panelen op het dak lid worden?
Mensen met 'eigen'panelen kunnen ook deelnemen in de coöperatie. Deze eigen panelen kunnen niet worden ingebracht in ECO. Ook hier geldt dat meer leveren dan gebruiken geen financieel voordeel voor de deelnemer oplevert.
Is opslag van elektrische energie mogelijk?
Voorlopig is de opslag van elektrische energie lokaal niet haalbaar. Feitelijk fungeert het elektriciteitsnet als opslagmedium. Er wordt teruggeleverd bij hogere productie dan gebruik en andersom wordt weer stroom uit het net gebruikt bij hoger gebruik dan productie.
Hoe zit het met de overstap naar een andere energieleverancier/afnemer?
De leden wordt gevraagd elektriciteit en gas te betrekken bij dezelfde energieleverancier als ECO haar elektriciteit aan verkoopt. ECO ontvangt voor elke 'klant' een jaarlijkse vergoeding.  Het bestuur van ECO heeft een zestal (duurzame) leveranciers met elkaar vergeleken. Daaruit komt Energie VanOns als beste keus naar voren. Door ECO wordt een 1 of 3 jarig contract aangegaan met de leverancier. Daarna wordt opnieuw bekeken wie de meest gunstige condities voor ECO en voor haar leden aanbiedt.
Hoe zijn risico’s afgedekt?
De installatie wordt door de coöperatie verzekerd. Er is afgesproken dat er een verzekering komt voor de schade aan de installatie zelf, voor mogelijk productieverlies door schade aan de installatie. Ook wordt schade verzekerd die wordt veroorzaakt door vrijwilligers als zij onderhoudswerkzaamheden op het terrein uitvoeren.
Hoe is het ‘eigendom’ geregeld?
Deelnemers participeren in de coöperatie door inleg van geld overeenkomstig het aantal certificaten waarmee wordt deelgenomen. De coöperatie is eigenaar van de panelen. De deelnemers zijn gezamenlijk eigenaar van de coöperatie. De coöperatie is feitelijk een coöperatieve vereniging met een bestuur en de leden die stemmen over beslissingen.
Zijn er mogelijkheden om later in te stappen?
Het bestuur gaat uit van een groeimodel, naar verwachting zullen steeds meer mensen willen deelnemen, uitbreiding is dus zeker mogelijk. Uitbreiding is niet bedoeld voor één of enkele panelen, maar voor grotere aantallen. Het kan bijvoorbeeld jaarlijks worden bekeken, te beslissen door de leden van de coöperatie samen. Er wordt een ‘knip’ in de tijd gemaakt met de panelen die er al liggen, zodat de gebruiksperiode voor alle panelen steeds (ten minste) 15 jaar blijft.
Wat betalen de leden van ECO voor de elektriciteit, die niet door de ECO-panelen is opgewekt?
Bij een hoger verbruik van elektriciteit dan opbrengst van de ECO-zonnepanelen, dient voor het verschil het normale tarief te worden betaald. Daarvoor is dus geen vermindering van de energiebelasting.
Kun je BTW terugvragen en hoe werkt dat?
De leden betalen geen BTW over de investering. ECO betaalt de BTW en krijgt die later weer terug. De leden betalen wel BTW over de levering van energie (elektriciteit en gas).